از عذر خواهی تا تو

پی عـــذر خواهی نوشت : تو قســمت دوم ایــنپستاز یکی از دوستـــانم نوشـــته بودم، یه

عذر خواهی بهش بدهـــکارم، زمانی که من دیدمش نمی دونستم که یک ماهی هــست که از

همسرش جدا شده ... متاسفم ...

پی دلی نوشت : دلارام بالاخره دست به قلم برد و از این به بعد اینجا می نویسه، دلی عزیز

خوش اومدی

پی گله نوشت : با تو هستم ،‌آره دقیقا با تو،‌ تویی که اسمــت رو گذاشتی خدا، منو نگاه کن، 

ببین داری گند می زنی به تمام زنــدگیم، اگه فکر کردی صــــدام در می یاد و حرفی میزنم

اشتباه کردی، آره خدا من دیگه ساکتم تو هم یه روزی خسته می شی ... می دونم ... 

پی تو نوشت : پســت قبل رو خیلی دوست داشتم ... کوتاه بود اما ســـرشار بـــود از حس

دوست داشتن

/ 0 نظر / 24 بازدید